Majstrovstvá Slovenska 1/10 elektro OffRoad 2018 Pravidlá

1. Organizácia pretekov 

1.1 Kategórie: 

Buggy 2WD, Buggy 4WD , Short Course Open

Buggy 2WD- +40, Buggy 4WD- +40

2. Účasť pretekárov na MSR 2018

2.1 Organizácia

Seriál MSR je organizovaný ako otvorený. Môžu sa ho zúčastniť aj pretekári, ktorí nie sú členmi ZMOSu ako aj zahraniční pretekári.

Majstrom Slovenska sa môže stať iba pretekár s platným členským preukazom ZMOSu a je členom niektorého oficiálne zaregistrovaného slovenského klubu. môže mať aj individuálne členstvo

Reprezentantom SR sa môže stať zahraničný pretekár. 

2.2 Kalendár pretekov MSR

Sedem jednodňových termínov pretekov + náhradné termíny (budú dohodnuté neskôr). Bratislava 2, Komárno 2, Košice 2 , Dubnica nad Váhom 1 .Tento počet je konečný.

26. Máj 2018 MSR Košice
23. Jún 2018 MSR Komárno
14. Júl 2018 MSR Košice
21. Júl 2018 MSR Dubnica n/V
25. August 2018 MSR Komárno
08. September 2018 MSR Bratislava
22.September 2018 MSR Bratislava

2.3 Klasifikácia a vyhodnotenie výsledkov

Buggy 2WD a 4WD – vyhodnocuje sa absolútne poradie v jednotlivých pretekoch

Body budú pridelene podľa nasledujúcej tabuľky .

Celkové poradie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Body finále A

50

46

42

38

34

32

30

28

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Body finále B

26

24

22

21

20

19

18

17

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Body finále C

16

15

14

13

12

11

10

9

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Body finále D

8

7

6

5

4

3

2

1

 

Pre započítanie preteku do seriálu MSR je nutná účasť aspoň 5 pretekárov.

 

Do celkového poradia MSR sa každému pretekárovi započítajú najlepšie výsledky:

  • Z nadpolovičného počtu uskutočnených pretekov seriálu.
  • Systém výpočtu je nasledovný podľa poctu uskutočnených pretekov : pri 7 sa započítava 5 ,pri 6 štyri, pri 5 a 4 sa započítavajú 3 preteky, atď.
  • Víťazom sa stáva jazdec s najvyšším počtom bodov
  • V prípade zhody počtu bodov sa porovnávajú body za najlepší dosiahnutý výsledok (viac bodov = lepšia koncová pozícia), v prípade zhody za druhý najlepší výsledok, atď so všetkými rátanými výsledkami (t.j. bez škrtaných výsledkov) pokial takto nie je rozhodnuté, tak sú všetci jazdci vyhodnotený na rovnakej pozícii

2.4 Prihlášky

Každý pretekár je povinný sa prihlásiť na pretek najneskôr v utorok večer 24.°° pred pretekom na stránke www.myrcm.ch

Odhlásiť sa môže do piatku pred pretekom .

V prípade neskorého prihlásenia si môže usporiadateľ vyhradiť právo ďalšieho postupu (napr. Zvýšené štartovné, neprihlásenie pretekára na pretek a pod.) Prihláška na pretek musí byť zverejnená aspoň 10 dní pred

pretekom na www.myrcm.ch . Všetky prihlášky sú aktivované od 15.04.2018 na www.myrcm.ch

2.5 Štartovné

Pre jeden súťažný deň 10 Euro, Juniori 5 Euro(sa počítajú narodený po roku 1998) , príplatok za ďalšiu kategóriu 5 Euro kategória +40 +3Euro

2.6 Priebeh preteku 

1. Registrácia/ voľný tréning cca 8,00-8,45 hod. (pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak)

2. Rozprava ( bude predstavený Riaditeľ preteku )

2.5. Pred prvou meranou jazdou kontrola správnosti čísla transpondéru pretekárov aktuálnej skupiny

3. Kvalifikačné rozjazdy podľa rozpisu

4. Finálové jazdy

5. Vyhodnotenie 

2.6.1 Kvalifikačné rozjazdy 

Meraný tréning nie je povinný (pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak)

Kvalifikačná jazda trvá 5min. + dojazdový čas na dokončenie kola.

V jednej rozjazde štartuje maximálne 8 pretekárov.

Jazdci budú do skupín zaraďovaní podľa výsledkov MSR predchádzajúceho roka (prvá súťaž) a priebežných výsledkov MSR (každý další pretek MSR).

Štartuje sa podľa kvalifikačného systému EFRA – postupný štart.

Všetky modely sú púšťané na trať štartérom (automatickým hlásením) postupne, jeden za druhým, v primeraných intervaloch cca 2 – 4 sekundy

Časomiera sa spúšťa samostatne pre každý model v okamihu, keď prejde cez slučku meracieho zariadenia!

V prvej rozjazde sa určí štartovné poradie podľa celkového poradia predošlého roku MSR alebo priebežného poradia aktuálneho MSR . Po dohode s riaditeľom preteku je možné rozpis upraviť . (výsledku meraného tréningu)

V ďalších rozjazdách je poradie určené podľa výsledku v predchádzajúcej rozjazde.

Jazdia sa minimálne 4 kolá kvalifikácií.

Minimálny čas medzi štartom jednotlivých rozjázd je 9 min.

Minimálny čas medzi štartom rovnakého jazdca v jednotlivých kolách rozjázd tej istej kategórie  je 60 min.

So súhlasom zástupcov jednotlivých klubov môže byť tento čas upravený.

Systém prideľovania bodov v kvalifikácii podľa dosiahnutého výsledku v danom kole je nasledovný:

1. získava 0, 2. získava 2, 3. získava 3 atď.

Zo všetkých odjazdených rozjázd sa pretekárovi počíta súčet z 2 kôl v ktorých získal najmenej bodov.

V prípade zhody bodov sa berie najlepšia dojazdova pozícia, v prípade ďalšej zhody sa berie počet kôl a dojazdový čas z tejto jazdy, v prípade ďalšej zhody sa berie počet kôl a dojazdový čas z druhej jazdy. 

2.6.2 Finálové jazdy

Finálové jazdy trvajú 5min,+ dojazdový čas na dokončenie kola.

Štartuje sa štýlom F -1 – striedavý rošt , minimálne v 1,5m rozostupoch.

Maximálny počet súťažiacich v jednotlivých finálových jazdách je 8.

Umiestnenie na rošte sa určí podľa výsledkov kvalifikačných rozjázd, pričom štartujúci z prvej pozície má pravo výberu strany svojej štartovacej pozície.

Jazdia sa 3 kolá finálových jázd. Minimálny čas medzi štartom jednotlivých jázd je 8 min.

Minimálny čas medzi štartom rovnakého jazdca v jednotlivých finálových jazdách je 60 min, ak sa nedohodne inak

Bodovanie vo finále: každá finálová jazda sa boduje /1.miesto =1b, 2.miesto =2b, 3.miesto.-

-8.miesto, neúčasť vo finále =  jazdci získavajú body na základe svojej štartovej pozície tzn. ak iba 5 ľudí nastúpilo na jazdu, tak jazdec ktorý sa nezúčastnil jazdy a má najvyššie štartovné číslo získava 6b ďalší v poradí 7b atď. , najlepšie dve umiestnenia sa sčítajú.

Víťazí pretekár s najmenším počtom bodov. Vyhodnocovanie ako v kvalifikáciách 

2.7 Nasadzovanie

Nasadzovanie zabezpečujú pretekári predchádzajúcej skupiny .

Jazdu prvej skupiny nasadzujú pretekári z poslednej skupiny.

Nasadzovať môžu iba pretekári (výnimku môže povoliť iba riaditeľ preteku).

Nasadzovač počas nasadzovania stojí a venuje pozornosť prebiehajúcej jazde.

Nasadzovač sa snaží neohroziť a neobmedziť svojim konaním jazdcov na trati.

Ak nasadzovač nemôže nasadzovať zabezpečí za seba náhradu.

Usporiadateľ preteku je povinný vhodnou formou zabezpečiť, aby sa návštevníci nepohybovali po trati a hlavne neplnili funkciu nasadzovačov.

Jazdci po ukončení svojej jazdy odložia model na určené miesto a idú nasadzovať ďalšiu rozjazdu!

Na miestach určených pre nasadzovačov budú stáť najneskôr 1 minútu pred štartom ďalšej rozjazdy

Neúčasť na nasadzovaní bude mať za následok stratu najlepšieho dosiahnutého výsledku.

V prípade že po dojazde jazdí druhú kategóriu musí usporiadateľ zabezpečiť náhradu!

Minimálny počet nasadzovačov  6 (nasadzovať smú iba označený nasadzovači!)

Opravovanie auta nasadzovačom počas jazdy nie je prístupné.

Doporučené je nahradiť nasadzovača ktorý je mladší ako 12 rokov rodičom alebo náhradou .

Za organizáciu nasadzovania je zodpovedný usporiadateľ. 

2.8 Dážď počas preteku 

O prerušení preteku za dažďa rozhodne riaditeľ preteku spolu so zástupcami jednotlivých klubov.

Pokiaľ sa neuskutočnia aspoň dve kompletné kolá rozjázd aj za rôznych klimatických podmienok, je pretek zrušený.

Ak nie sú odjazdené všetky finálové jazdy, určuje sa konečné poradie podľa výsledkov z rozjázd.

Pri odjazdení štyroch alebo troch rozjázd sa počítajú dve, pri dvoch sa počíta jedna. 

2.9 Ostatné

2.9.1 Penalizácia

Škrtnutie najlepšieho výsledku jazdy:

– predčasné opustenie tribúny

– neskorí nástup na miesto nasadzovača 1min. pred štartom vid . bod 2.7

– zdržovanie pri nasadzovaní s úmyslom poškodiť výsledok nasadzovaného jazdca.

Vylúčenie z rozjazdy: 

– neskorí nástup na jazdu 30sec.pred štartom odpočítavania a model na štarte

– pohyb a rušenie na tribúne

– nebezpečná jazda a jazda v protismere

Vylúčenie z preteku: 

– opakovaný neskorý príchod na miesto nasadzovania

– neuposlúchnutie pokynov rozhodcu, tech. komisára a riaditeľa pretekov

– hrubé porušenie zásad „fair play “ / atakovať auto súpera s úmyslom poškodiť ho /

– neslušné alebo hrubé správanie sa na tribúne a mimo nej ! 

Opustenie preteku  pred vyhlásením výsledkov sa TRESTÁ DISKVALIFIKÁCIOU

z preteku T.J. nepridelením bodov.  ( nenasadzovanie modelov, chýbajúci nasadzovač )

 

Stop and go:

– jazda v protismere

– bránenie v predbehnutí o jedno alebo viac kôl

– nebezpečná jazda

– vrážanie zozadu alebo z boku

– skracovanie si dráhy 

2.9.2 Technické predpisy 

2.9.2.1. Všeobecné požiadavky 

a. Modely áut zúčastňujúce sa off-roadových pretekov by mali svojím vzhľadom zodpovedať

vozidlám bežne používaným v rally-crosse, auto-crosse alebo púštnych pretekoch.

Na dráhe sa počas pretekov nesmie jazdiť bez karosérie !

b. Všetky modely musia mať štartovné čísla najmenej na jednom mieste karosérie a to vpredu, odporúčane je na troch miestach karosérie

/ sprava, zľava a spredu /  

c. Model nesmie byť konštruovaný tak, aby bol nebezpečný alebo aby mohol

poškodiť ostatné modely, alebo nadmerne trať pri preteku. 

d. šírka nárazníka nesmie presiahnuť celkovú šírku prednej časti vozidla, vrátanie kolies.

Nárazník musí byť skonštruovaný z pružného materiálu ako napr. plast alebo guma.

Minimálna hrúbka je 2,5 mm a hrany musia byť zaoblené. 

Kov a tvrdý plast nie sú povolené ako hroty.

Penové a špongiové pneumatiky sú zakázané – okrem výplní vo vnútri kolesa.

Žiadne aditíva okrem vody nie sú povolené / ani z vnútornej ani vonkajšej strany /. 

f. Všetky otvorené prevody musia byť kryté alebo chránené tak, aby sa predišlo úrazom.

Maximálny priemer kolesa s pneumatikou je 90mm. 

g. Rozmery modelu musia spĺňať nasledovné kritériá:

Maximálna celková dĺžka: 460mm

Maximálna celková šírka: 250mm

Maximálna celková výška: 200mm (merané s úplne stlačenými závesmi kolies)

Minimálna hmotnosť 2WD modelu: 1.474 kg (ready to run)

Minimálna hmotnosť 4WD modelu: 1.588 kg (ready to run)

Maximálna veľkosť zadného krídla: 220mm x 80mm

Max. rozmery bočnej plochy krídla: 80mm x 80mm  

h. Sú povolené ľubovoľné typy regulátorov rýchlostí, nesmú však spôsobovať rušenie zariadenia na počítanie kôl, počítačov, vysielačov atď. Regulátor musí byť umiestnený vo vnútri modelu a nesmie vytŕčať von z karosérie.

Používať reverzný chod regulátora (spiatočku) je zakázané.

i. Akékoľvek úpravy modelu sú povolené. 

j. Model musí byť osadený personálnym transpondérom na meranie času (uspôsobený na upevnenie transpondéra na meranie) času.

Za správnu funkciu transpondéra zodpovedá pretekár ! 

k. Nie je povolené automatické riadenie a kontrola trakcie. Funkcie riadenia (pohyb serva), plynu (výstup regulátora rýchlosti a/alebo pohyb serva plynu) a motor musia byť ovládané výlučne vysielačom. V žiadnom prípade nesmú byť závislé na pohybe alebo akcelerácii modelu. Nie sú povolené žiadne senzory alebo iné zariadenia na meranie pohybu alebo zrýchlenia modelu, ktoré sú spojené alebo integrované v elektrických a elektronických obvodoch (napr. v servách, prijímači, regulátore rýchlosti, motore a batériách).

Nie je povolené vysielať žiadne signály z modelu okrem signálu zo zariadenia na meranie času.

Organizátor má právo preveriť každý model, jeho komponenty a vysielač v ktoromkoľvek okamihu počas pretekov s výnimkou práve prebiehajúcej jazdy.

l. V kategórii Short Course jazdia modely 2wd a 4wd spolu  

2.9.2.2 Batérie

Povolené sú všetky komerčne vyrábané a dostupné batérie NiCD, NiMH,typ Sub-C, maximálny počet článkov 6 s celkovým nominálnym napätím 7,2V. Li-Pol batérie maximálne dva články s celkovým nominálnym napätím 7,4V v pevnom obale , Li-Pol HV batérie maximálne dva články s celkovým nominálnym napätím 7,6V alebo Li-Fe batérie maximálne dva články s celkovým nominálnym napätím 6,6V v pevnom obale

Batérie nesmú byť dobíjané ani vymieňané počas jazdy.

2.9.2.3 Motory

Uhlíkové motory : 

Povolené sú iba motory typu 540.

Priemer kovového plášťa motora smie byť maximálne 36,02 mm.

Dĺžka plášťa maximálne 53 mm ( merané od pripevňovacej príruby motora po najvzdialenejší bod, vyjmúc letovacie vývody a prívodové káble). 

Striedavé motory : 

Priemer motora je max 36.02mm a min 34.00mm merané v ktoromkoľvek mieste vynímajúc letovacie kontakty

Dĺžka motora je max 53.00mm a min 50.00mm merané od plochy pomocou ktorej je motor uchytený po zadný čelo vynímajúc káble a letovacie kontakty. 

Priemer hriadele vyčnievajúcej z motora musí byť 3,175 mm.

2.9.2.4 Pneumatiky

Pneumatiky pre rok 2018 nie sú predpísané .

Doporučené pneumatiky pre 4 wd sú : predné Proline Crime Fighter , zadné Proline Bow Tie .

Doporučené pneumatiky pre 2wd sú : zadne Proline Bow Tie . Predné nie sú odporúčané .