Pravidlá MSR Buggy 2014

Majstrovstvá Slovenska 1/10 elektro OffRoad 2014
Pravidlá
1. Organizácia pretekov

1.1 Kategórie:
Buggy 2WD, Buggy 4WD
Buggy 2WD- +40, Buggy 4WD- +40

2. Účasť pretekárov na MSR 2014

2.1 Organizácia
Seriál MSR je organizovaný ako otvorený. Môžu sa ho zúčastniť aj pretekári,
ktorí nie sú členmi ZMOSu ako aj zahraniční pretekári.
Majstrom Slovenska sa môže stať iba pretekár s platným členským preukazom ZMOSu
a je členom niektorého oficiálne zaregistrovaného slovenského klubu. može mať aj individuálne členstvo
Reprezentantom SR sa môže stať zahraničný pretekár.

2.2 Kalendár pretekov MSR
päť jednodňových termínov pretekov + náhradné termíny (budú dohodnuté neskôr). Trate takto alokované preteky pre rok 2013 následovne: Bratislava 2, Komárno 1, Košice 2.Tento počet je konečný.
24. Máj M SR Košice
14. Jún M SR Košice
28. Jún M SR Komárno
26. Júl M SR Vrakuňa
9. August M SR Komárno
6. September M SR Vrakuňa

2.3 Klasifikácia a vyhodnotenie výsledkov
Buggy 2WD + 4WD – vyhodnocuje sa absolútne poradie.
Podľa poradia sa prideľujú pretekárom body následovne:

Celkové poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Body finále A
50
46
42
38
34
32
30
28

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Body finále B
26
24
22
21
20
19
18
17

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Body finále C
16
15
14
13
12
11
10
9

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Body finále D
8
7
6
5
4
3
2
1

V prípade účasti nečlenov ZMOSU na týchto sa neprihliada pri udeľovaní bodov.
Pre započítanie preteku do seriálu MSR je nutná účasť aspoň 5 pretekárov.

Do celkového poradia MSR sa každému pretekárovi započítajú najlepšie výsledky:
Z nadpolovičného počtu uskutočnených pretekov seriálu.
Počty započítaných pretekov sú následovne : pri 6 štyri, pri 5 a 4 sa započítavaju 3 preteky, atď.
Víťazom sa stáva jazdec s najvyšším počtom bodov
V prípade zhody počtu bodov sa porovnavajú body za najlepší dosiahnutý výsledok (viac bodov = lepšia koncová pozícia), v prípade zhody za druhý najlepší výsledok, atď so všetkými rátanými výsledkami (t.j. bez škrtaných výsledkov) pokial takto nie je rozhodnuté, tak sú všetci jazdci vyhodnotený na rovnakej pozícii

2.4 Prihlášky
Každý pretekár je povinný sa prihlásiť na pretek najneskôr vo štvrtok pred pretekom (pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak) na kontakt alebo adresu uvedenú usporiadajúcim klubom.
V prípade neskoršého prihlásenia si môže usporiadateľ vyhradiť právo ďalšieho postupu (napr. Zvýšené štartovné, neprihlásenie pretekára na pretek a pod.)

2.5 Štartovné
Pre jeden súťažný deň 10 Euro, Juniori 5 Euro, príplatok za ďalšiu kategóriu 5 Euro kategória +40 +3Euro (pokiaľ usporiadateľ preteku v propozíciách neurčí inak)

2.6 Priebeh preteku
1. Registrácia/ voľný tréning cca 8,00-8,45 hod. (pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak)
2. Rozprava
2.5. jedno kolo meraného tréningu (odporúčané)
3. Kvalifikačné rozjazdy podľa rozpisu
4. Finálové jazdy
5. Vyhodnotenie

2.6.1 Kvalifikačné rozjazdy
Meraný tréning nie je povinný (pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak)
Kvalifikačná jazda trvá 5min. + dojazdový čas na dokončenie kola.
V jednej rozjazde štartuje maximálne 10 pretekárov. Pokiaľ je to možné, v každej rozjazde štartuje
rovnaký počet pretekárov.
Jazdci budú do skupín zaraďovaní podľa výsledkov MSR 2013 a priebežných výsledkov MSR 2014.
štartuje sa podľa kvalifikačného systému EFRA – postupný štart.
Všetky modely sú púšťané na trať štartérom (automatickým hlásením) postupne, jeden za druhým, v primeraných intervaloch cca 2 – 4 sekundy
Časomiera sa spúšťa samostatne pre každý model v okamihu, keď prejde cez slučku meracieho zariadenia!
V prvej rozjazde sa určí štartovné poradie podľa rozpisu usporiadateľa (výsledku meraného tréningu)
V ďalších rozjazdách je poradie určené podľa výsledku v predchádzajúcej rozjazde.
Jazdia sa minimálne 4 kolá kvalifikácií.
Minimálny čas medzi štartom jednotlivých rozjázd je 8 min.
Minimálny čas medzi štartom rovnakého jazdca v jednotlivých kolách rozjázd tej istej kategórie je 45 min.
So súhlasom všetkých dotknutých jazdcov môže byť tento čas upravený.

V každom kole kvalifikacií sa udelia body podľa dosiahnutého výsledku v danom kole následovne:
1. získava 0, 2. získava 2, 3. získava 3 atď.
Zo všetkých odjazdených rozjázd sa pretekárovi počíta súčet z 2 kôl v ktorých získal najmenej bodov.
V prípade zhody bodov sa berie najlepšia dojazdova pozícia, v prípade ďalšej zhody sa berie počet kôl a dojazdový čas z tejto jazdy, v prípade ďalšej zhody sa berie počet kôl a dojazdový čas z druhej jazdy.

2.6.2 Finálové jazdy
Finálové jazdy trvajú 5min,+ dojazdový čas na dokončenie kola.
štartuje sa štýlom F -1 – striedavý rošt. Autá budú umiestnené na štartovnom rošte po 8-mich do finálových skupín, minimálne v 1,5m rozostupoch.
Umiestnenie na rošte sa určí podľa výsledkov kvalifikačných rozjázd, pričom štartujúci z prvej pozície má pravo výberu strany svojej štartovacej pozície.
Jazdia sa 3 kolá finálových jázd. Minimálny čas medzi štartom jednotlivých jázd je 8 min.
Minimálny čas medzi štartom rovnakého jazdca v jednotlivých finálových jazdách je 45 min, ak sa nedohodne inak

Bodovanie vo finále: každá finálová jazda sa boduje /1.miesto =1b, 2.miesto =2b, 3.miesto.-
-10.miesto, neúčasť vo finále = jazdci získavaju body na zaklade svojej štartovej pozície tzn. ak iba 5 ľudí nastúpilo na jazdu, tak jazdec ktorý sa nezúčastnil jazdy a má najvyšie štartovné číslo získava 6b ďalší v poradí 7b atď. , najlepšie dve umiestnenia sa sčítajú.

Víťazí pretekár s najmenšim počtom bodov. Vyhodnocovanie ako v kvalifikáciach

2.7 Nasadzovanie
Nasadzovať môžu iba pretekári (výnimku môže povoliť iba riaditeľ preteku).
Jazdu prvej skupiny nasadzujú pretekári z poslednej skupiny.
Nasadzovač počas nasadzovania stojí a venuje pozornosť prebiehajúcej jazde.
Nasadzovač sa snaži neohroziť a neobmedziť svojim konanim jazdcov na trati.
Usporiadateľ preteku je povinný vhodnou formou zabezpečiť, aby sa návštevníci nepohybovali po trati a hlavne neplnili funkciu nasadzovačov.
Po dojazde odložia model a idú nasadzovať ďalšiu rozjazdu!
Na miestach určených pre nasadzovačov budú stáť najneskôr 1 minútu pred štartom ďalšej rozjazdy
Neúčasť na nasadzovaní bude mať za následok stratu najlepšieho dosiahnutého výsledku.
V prípade že po dojazde jazdí druhú kategóriu musí ohlásiť a zabezpečiť náhradu!
Minimálny počet nasadzovačov 6 (nasadzovať smú iba označený nasadzovači!)
Opravovanie auta nasadzovačom nie je prístupné.
Za organizáciu nasadzovania je zodpovedný usporiadateľ.

2.8 Dážď počas preteku
O prerušení preteku za dažïa rozhodne riaditeľ preteku spolu so zástupcami jednotlivých klubov.
Pokiaľ sa neuskutočnia aspoň dve kompletné kolá rozjázd aj za rôznych klimatických podmienok, je pretek zrušený.
Ak nie sú odjazdené všetky finálové jazdy, určuje sa konečné poradie podľa výsledkov z rozjázd.
Pri odjazdení štyroch alebo troch rozjázd sa počítajú dve, pri dvoch sa počíta jedna.

2.9 Ostatné

2.9.1 Penalizácia
Škrtnutie najlepšieho výsledku jazdy: – predčasné opustenie tribúny
– neskorí nástup na miesto nasadzovača
– zdržovanie pri nasadzovaní s umyslom poškodiť výsledok nasadzovaného jazdca.
Vylúčenie z rozjazdy: – neskorí nástup na jazdu
– pohyb a rušenie na tribúne
– nebezpečná jazda a jazda v protismere
Vylúčenie z preteku: – opakovaný neskorý príchod na miesto nasadzovania
– neupslúchnutie pokynov rozhodcu, tech.komisára a riaditeľa pretekov
– hrubé porušenie zásad „fair play“ / atakovať auto súpera s úmyslom poškodiť ho /
– neslušné alebo hrubé správanie sa na tribúne a mimo nej !
Opustenie preteku pred vyhlásením výsledkov sa TRESTÁ DISKVALIFIÁCIOV
z preteku T.J. nepridelením bodov.
Stop and go: – jazda v protismere
– bránenie v predbehnutí o jedno alebo viac kôl
– nebezpečná jazda
– vrážanie zo zadu alebo z boku

2.9.2 Technické predpisy

2.9.2.1. Všeobecné požiadavky
a. Modely áut zúčastňujúce sa off-roadových pretekov by mali svojím vzhľadom zodpovedať
vozidlám bežne používaným v rally-crosse, auto-crosse alebo púštnych pretekoch.
Na dráhe sa počas pretekov nesmie jazdiť bez karosérie !
b. Všetky modely musia mať štartovné čísla najmenej na jednom mieste karosérie a to vpredu, odporúčane je na troch miestach karosérie
/ sprava, zľava a spredu /
c. Model nesmie byť konštruovaný tak, aby bol nebezpečný alebo aby mohol
poškodiť ostatné modely, alebo nadmerne trať pri preteku.
d. šírka nárazníka nesmie presiahnuť celkovú šírku prednej časti vozidla, vrátanie kolies.
Nárazník musí byť skonštruovaný z pružného materiálu ako napr.plast alebo guma.
Minimálna hrúbka je 2,5 mm a hrany musia byť zaoblené.
v mierke 1/10. Kov a tvrdý plast nie sú povolené ako hroty.
Penové a špongiové pneu sú zakázané – okrem výplní vo vnútri kolesa.
Žiadne aditíva okrem vody nie sú povolené / ani z vnútornej ani vonkajšej strany /.
f. Všetky otvorené prevody musia byť kryté alebo chránené tak, aby sa predišlo úrazom.
Maximálny priemer kolesa s pneumatikou je 90mm.
g. Rozmery modelu musia spĺňať nasledovné kritériá:
Maximálna celková dĺžka: 460mm
Maximálna celková šírka: 250mm
Maximálna celková výška: 200mm (merané s úplne stlačenými závesmi kolies)
Minimálna hmotnosť 2WD modelu: 1.474 kg (ready to run)
Minimálna hmotnosť 4WD modelu: 1.588 kg (ready to run)
Maximálna veľkosť zadného krídla: 220mm šírka x 80mm dĺžka
Max. rozmery bočnej plochy krídla: 80mm šírka x 80mm dľžka
h. Sú povolené ľubovoľné typy regulátorov rýchlostí, nesmú však spôsobovať rušenie zariadenia na počítanie kôl, počítačov, vysielačov atď. Regulátor musí byť umiestnený vo vnútri modelu a nesmie vytŕčať von z karosérie.
Použivať reverzný chod regulátora (spiatočku) je zakázané.
i. Akékoľvek úpravy modelu sú povolené.
j. Model musí byť osadený personálnym transpondérom na meranie času (uspôsobený na upevnenie transpondéra na meranie) času.
Za správnu funkciu transpondéra zodpovedá pretekár !
k. Nie je povolené automatické riadenie a kontrola trakcie. Funkcie riadenia (pohyb serva), plynu (výstup regulátora rýchlosti a/alebo pohyb serva plynu) a motor musia byť ovládané výlučne vysielačom. V žiadnom prípade nesmú byť závislé na pohybe alebo akcelerácii modelu. Nie sú povolené žiadne senzory alebo iné zariadenia na meranie pohybu alebo zrýchlenia modelu, ktoré sú spojené alebo integrované v elektrických a elektronických obvodoch (napr. v servách, prijímači, regulátore rýchlosti, motore a batériach).
Nie je povolené vysielať žiadne signály z modelu okrem signálu zo zariadenia na meranie času.
Organizátor má právo preveriť každý model, jeho komponenty a vysielač v ktoromkoľvek okamihu počas pretekov s výnimkou prave prebiehajucej jazdy.

2.9.2.2 Batérie
Povolené sú všetky komerčne vyrábané a dostupné batérie NiCD, NiMH,typ Sub-C, maximálny počet článkov 6 s celkovým nominálnym napätím 7,2V. Li-Pol batérie maximálne dva články s celkovým nominálnym napätím 7,4V v pevnom obale alebo Li-Fe batérie maximálne dva články s celkovým nominálnym napätím 6,6V v pevnom obale
Batérie nesmú byť dobíjané ani vymieňané počas jazdy.

2.9.2.3 Motory
Uhlíkové motory :
Povolené sú iba motory typu 540.
Priemer kovového plášťa motora smie byť maximálne 36,02 mm.
Dĺžka plášťša maximálne 53 mm ( merané od pripevňovacej príruby motora po najvzdialenejší bod, vyjmúc letovacie vývody a prívodové káble).

Striedavé motory :
Priemer motora je max 36.02mm a min 34.00mm merané v ktoromkoľvek mieste vynimajúc letovacie kontakty
Dĺžka motora je max 53.00mm a min 50.00mm merané od plochy pomocou ktorej je motor uchytený po zadný čelo vynimajuc káble a letovacie kontakty.
Priemer hriadele vyčnievajúcej z motora musí byť 3,175 mm.