Pravidlá Slovenský pohár 2016

Slovenský pohár 2016

Termíny pretekov :

1. kolo – 14.05.2016 – Nitra

2. kolo – 04.06.2016 – Trnava

3. kolo – 25.06.2016 – Nitra

4. kolo – 16.07.2016 – Považany

5. kolo – 06.08.2016 – Trnava + MSR Spalováky

6. kolo – 20.08.2016 – Banská Bystrica

7. kolo – 10.09.2016 – Nitra


Kategórie:

1:10 modified

1:10 stock (striedavý motor 17,5 )

1:10 2WD Pancar

1:12 2WD (striedavý motor 13,5T +)

1:10 formula (motor 21,5)

Prihlášky a štartovné:

Prihláška bude uverejnená na www.rcteamnitra.sk, ako aj na stránke klubu organizujúceho príslušný pretek.

Štartovné za každú kategóriu:

  • žiak :      1,- €   (do 9 rokov vrátane)

  • junior :    5,- €   (10 – 15 rokov)

  • senior : 11,- €   (16 a viac)

  • Za každú ďalšiu kategóriu zaplatí pretekár polovicu pôvodného štartovného.

Ak sa pretekár prihlási neskôr ako vo štvrtok po 21:00, bude mu štartovné navýšené o 3,- € za každú kategóriu bez rozdielu veku. K tomuto termínu sa tiež určuje počet odmenených pretekárov v jednotlivých kategóriách.

Technické pravidlá: 

Autá musia mať nezávislé zavesenie všetkých štyroch kolies. Viac rýchlostná prevodovka a spojka nie sú povolené. Pomocné elektronické riadenie nie je povolené. Autá musia byť vybavené personálnym transpondérom s priamym napájaním umiestneným vo vhodnej pozícii tak, aby boli spoľahlivo identifikované počítacím zariadením. Povolené sú len frekvencie schválené pre ovládanie automobilových modelov. Každý pretekár musí mať minimálne 2. páry výmenných kryštálov- výnimku tvorí DSM 2,4 GHz.

Batéria:

na Lítiovom základe – LiPo články bežne dostupné na trhu

 napätie na článok je 3,7 Voltu , spojené v sérii s celkovým napätím 7,4 Voltu  a  2WD 1:12 3,7 Voltu

 batéria musí mať tvrdý ochranný obal vyrobený z ABS alebo podobného materiálu, prekrývajúci celé články o obidve čelá batérie musia byť továrensky zaliate tak, aby ich nebolo možné bez poškodenia rozobrať

 batéria musí byť označená pôvodným logom výrobcu s uvedením menovitého napätia, kapacity a chemického zloženia (LiPo)

 Otvory v čele batérie sú povolené len pre vývody. Batéria musí byť k regulátoru pripojená cez

konektor.

 Batérie musia byť nabíjané výhrade nabíjačkou spôsobilou pre nabíjanie LiPo článkov na maximálne napätie 4,20 Voltu vo vyhotovení 1S a 8,40 Voltu vo vyhotovení 2S.

NiCd alebo NiMH – články bežne dostupné na trhu

 napätie na článok je 1,2 Voltu

 veľkosť jednotlivého článku : priemer 23,0 mm +0/-1 mm , celková dĺžka 43,0 mm +0/-1,5 mm

 model je poháňaný maximálne šiestimi článkami s celkovým napätím 7,2 Voltu

Batéria nesmie byť v priebehu jazdy nabíjaná ani menená.

Prídavná batéria pre napájanie rádiového príslušenstva modelu nie je povolená.

Bateria počas nabíjania musí byt v ochrannom obale / Safe bag/

Regulátor:

v prípade, že regulátor má spiatočku, táto nesmie byť v jazde použitá. V prípade použitia bude pretekár diskvalifikovaný z jazdy . Ak niektorý typ regulátora otáčok spôsobuje rušenie počítacieho zariadenia, prijímačov a tak ďalej, môže byť jeho použitie zakázané.

Iná elektronika:
Všetka elektronika okrem prijímača, regulátora a personálneho transponderu ako napríklad : gyro, telemetria je zakázaná

Motor:
Povolené sú motory veľkosti 540.

Pneumatiky a disky:

Nie je povolené používať pneumatiky a disky opotrebené tak, že sú nebezpečné alebo poškodzujú povrch dráhy. Povolené je mazadlo bez zápachu.Pri umiestení modelu na dráhu musia byť pneumatiky suché.

Kategória 1:10 modified

Karoséria:

Povolené sú repliky reálnych cestovných automobilov – minimálna dĺžka 420 mm.

Orezanie nesmie byť vyššie než je dolná línia predného nárazníka, zadného nárazníka a obrysov karosérie. Nie sú povolené iné otvory okrem otvorov pre anténu a na upevnenie karosérie. Všetky sklá musia byť priehľadné. Krídlo sa montuje v zadnej časti karosérie, nie však na strechu a nesmie prečnievať nad líniu strechy. Karoséria a podvozok musia byť bezpečne spojené vždy, keď je model na dráhe .

Prítlačné krídlo :

maximálna šírka 190 mm, obrys má zodpovedať obdĺžniku o rozmeroch 25 mm (výška) x 40 mm (šírka), môže presahovať zadnú líniu modelu o 10 mm.

celková váha modelu celkom 1350 g.


Technické informácie:

maximálna celková šírka (s karosériou) 200 mm

maximálna celková šírka (bez karosérie) 190 mm

minimálna výška (po vrch strechy) 115 mm (modelu pripraveného na jazdu)

maximálny rázvor 270 mm

minimálna svetlá výška 5 mm

Motor : Jednosmerný alebo striedavý bez obmedzenia počtu závitov

Kolesá : #65041 – LRP VTEC G36
Mazadlo: Voľné bez zápachu 

Kategória 1:10 stock

Karoséria a prítlačné krídlo: viď 1:10 modified

Technické informácie: viď 1:10 modified

Regulátor : nastavený mód ZERO Boost (platí pri použití striedavého motora)

Motor :17,5T striedavý značka LRP, NOSRAM z krabice a viac zavitoví voľný, časovanie motora nastavené od výroby (27,5) nesmie byt nijako upravovaný alebo tuningovaný

Prevodový pomer: maximálne 1:4

Kolesá : #65041 – LRP VTEC G36
Mazadlo: Voľné bez zápachu

Kategória 1:10 2WD pancar

poháňaná jedna náprava, komerčne dostupný v obchodnej sieti, alebo vlastnej výroby pri dodržaní rozmerov
Motor : 13,5T  striedavý, 23 T jednosmerný

Minimálna výška podvozku : 4 mm  

Kolesá : voľné

Zákaz použivať poškodené disky

Kategória 1:12 2WD

poháňaná jedna náprava, komerčne dostupný v obchodnej sieti, alebo vlastnej výroby pri dodržaní rozmerov
Motor : 13,5T  striedavý LRP alebo Nosram a viac

Minimálna výška podvozku : 3,5 mm  

Kolesá : voľné

Bateria : jedno článok LiPo 4,2 V

Zákaz použivať poškodené disky


Kategória 1:10 formula

Regulátor : nastavený mód ZERO Boost

Motor : 21,5T striedavý, jednosmerný (Johnson)

Kolesá : Formulové gumové

Mazadlo: Voľné bez zápachu.

Organizácia preteku:

Organizátorom seriálu sú kluby Auto RC Trnava , RC Team Nitra, NMnV a BB. Seriál je organizovaný ako otvorený a zúčastniť sa ho môžu domáci aj zahraniční pretekári.

Preteky sa uskutočnia 7-krát počas sezóny leto 2016,  jednodňové výsledky budú započítavané do seriálu. Pretekári sa môžu stať víťazmi jednotlivých kôl, alebo víťazmi seriálu.

Usporiadateľ zabezpečí 230 Voltový rozvod elektrickej energie , treba si priniesť stôl a stoličku.

Povinnosti jazdca:

Jazdec je povinný riadiť sa pokynmi rozhodcu, technického komisára a riaditeľa preteku. Riaditeľ preteku má úplnú právomoc na podujatí. Pred jazdou je auto potrebné vybaviť transpondérom a pripevniť ho k autu. Za správnu funkciu transpondéra je v plnom rozsahu zodpovedný jazdec. Za prejazd slučkou vždy zodpovedá jazdec. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu slučkou neprešiel kolo sa mu nezapočítava. V tomto prípade nerozhoduje, či sa jazdec dostal mimo priestoru slučky po kolízií s iným jazdcom alebo po inom incidente. Nerozhoduje ani, či trať v priestore slučky je nepriechodne oddelená, alebo či z akéhokoľvek iného dôvodu nebol transpondér meracím zariadením zosnímaný. V prípade poruchy meracieho zariadenia rozhoduje o ďalšom postupe riaditeľ preteku.

Po oznámení, že bola jazda ukončená je pretekár povinný ihneď zastaviť model, vziať ho z dráhy a odložiť vypnutý vysielač na určené miesto (výnimku tvorí DSM 2,4 GHz).

Jazdec je povinný odovzdať auto po každej jazde na technickú kontrolu. V prípade nevyhovujúceho technického stavu bude jazdcovi zrušený výsledok v danej jazde.


Po odštartovaní jazdy nie je povolené:

meniť miesto na tribúne

predať riadenie inej osobe

akokoľvek rušiť ostatných pretekárov

opustiť tribúnu pred skončením jazdy.

(V prípade poruchy pretekár odstúpi od hrany tribúny a vyčká do konca jazdy)

Tribúna:

Poradie jazdcov na tribúne sa riadi poradovým číslom jazdca v danej rozjazde. Jazdec je povinný minimálne 30 sekúnd pred štartom svojej jazdy zaujať miesto na tribúne. Pokiaľ sa nedostaví včas,nebude pripustený k jazde.

Nasadzovanie:

Jazdec je povinný minimálne 30 sekúnd pred štartom nasledujúcej jazdy zaujať miesto na pozícii zhodnej s registračným číslom svojho auta a mať oblečenú reflexnú vestu. Jazdci musia nasadzovať len jazdu nasledujúcu po vlastnej jazde. Jazdci z poslednej jazdy nasadzujú prvú jazdu. Náhradný nasadzovač je prípustný len ak je schválený riaditeľom preteku. Nasadzovačov zásah musí byť primeraný s minimálnym vplyvom na ostatných jazdcov. Po skončení jazdy si jazdec zoberie svoje auto z technickej kontroly. Od povinnosti nasadzovania sú oslobodení organizátori preteku a pretekári, ktorých pred alebo počas konania podujatia určí riaditeľ preteku.

V prípade nesplnenia si povinnosti nasadzovania môže byť jazdec diskvalifikovaný z jazdy s najlepším výsledkom v kvalifikačnej, resp. finálovej jazde.

Odloženie štartu :

Ak pretekár požiada o odloženie štartu u riaditeľa preteku ten to môže povoliť na max 5 min ak to časové podmienky dovolia, potom pretekár v danej jazde štartuje z posledného miesta.

Opakovaný štart:

Riaditeľ pretekov alebo za jeho neprítomnosti časomerač môže nariadiť opakovaný štart. V prípade prerušenia štartovacej procedúry, štart musí byť znovu spustený najmenej od signálu „30 sekúnd do štartu“. Ak je jazda prerušená predtým, ako prvé auto dokončilo jedno celé kolo dráhy, je jazda reštartovaná ihneď po  odstránení dôvodu  prerušenia jazdy. Ak je jazda prerušená, potom čo prvé auto dokončilo jedno celé kolo dráhy bude jazda opakovaná vo vhodnom čase. Vezme sa do úvahy čas na dobitie alebo výmenu batérií. Predčasný štart nesmie byť dôvodom na opakovaný štart.

Predčasné ukončenie :

Ak napr. porucha na technike usporiadateľa neumožňuje pokračovať v preteku, pretek sa predčasne ukončí. Predčasne ukončiť pretek je možné iba po odjazdení najmenej 2 celých kôl rozjázd. Pokiaľ sa odjazdilo viac ako dve úplné kolá rozjázd, vyhodnotí sa podľa dvoch lepších jázd. Ak sa neodjazdia všetky finálové jazdy, pretek sa vyhodnotí z kvalifikačných jázd.


Zrušenie preteku :

Ak z technických príčin nie je možné pretek uskutočniť, alebo sa napr. odjazdia menej ako dve kvalifikačné rozjazdy, bude pretek zrušený alebo presunutý na náhradný termín .

Voľný tréning:

Začína sa o 07.45 hod., počas tréningu nie je zabezpečené meranie počítacím zariadením

Rozprava:

Začína sa o 9.30 hod.  Vyhlásením rozpravy je trať uzatvorená. Prípadné nastavovania alebo podobné pohyby modelov po trati povoľuje vo výnimočných prípadoch riaditeľ preteku.

Dĺžka jazdy:
všetky kvalifikačné rozjazdy a finálové jazdy trvajú 5 minút plus posledné kolo a čas do dokončenia tohto posledného kola, maximálne do 40 sekúnd. Autá, ktoré neprejdú cieľom v čase stanovenom pre jazdu, budú klasifikované podľa počtu zaznamenaných kôl a odjazdeného času.

Kvalifikácia:

začína 0 9.10 hod. a jazdí sa na 4 rozjazdy./ alebo riaditeľ preteku určí na rozprave /  Usporiadateľ bude pri zaraďovaní pretekárov do rozjázd prihliadať na ich výkonnosť. Do jednej rozjazdy môže byť zaradených najviac 10  pretekárov. Pretekárom sa sčítajú body dvoch lepších kvalifikačných rozjázd. Ak pretekári dosiahnu zhodný počet bodov, vyberú sa najlepšie jazdy a porovná sa počet bodov.

Ak sú zhodné porovnajú sa kolá a časy najlepšej bodovanej jazdy.

Po každej sérii rozjázd organizátor zverejní priebežné poradie.

Finále:

sa jazdí na 3 finálové jazdy. Do finálových skupín budú pretekári zaradení po 10. Jazdec môže postúpiť do finále po odjazdení najmenej jednej kvalifikačnej rozjazdy. Finálová jazda sa uskutoční v tom prípade, ak sa na štart postavia minimálne 3. pretekári. Bodujú sa dve lepšie z troch finálových jázd. Víťaz finále získa 1 bod, druhý získa 2 body a tak ďalej až po 8 bodov pre ôsmeho jazdca. Jazdec, ktorý neodštartoval alebo bol diskvalifikovaný získa 8 bodov. Finalista „A“ finále s najnižším počtom bodov sa stane víťazom preteku. Ak pretekári dosiahnu zhodný počet bodov, porovnajú sa kolá a časy najlepšej bodovanej jazdy. Ak nebude dokončené žiadne finále, celkové výsledky budú vyhodnotené z výsledkov kvalifikácie.

Vyhodnotenie preteku :

všetky finálové výsledky budú zverejnené najmenej 10 minút pred vyhlásením výsledkov.

Jazdci z finále „A“ budú ocenení nasledovne podľa počtu jazdcov v rozjazde:

do 4 jazdcov, bude ocenený víťaz rozjazdy

viac ako 4 jazdci (t.j. 5 a viac), budú ocenení jazdci umiestnení na 1,2 a 3. mieste.

V nižších finálových jazdách  (B, C, D atď) budú ocenení víťazi.

V kategórii “1:10 stock”, bude ocenený aj najlepší  junior.


Body do celkového hodnotenia seriálu, budú pridelené pretekárovi podľa nasledujúcej tabuľky :

Poradie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Body 50 46 42 38 34 32 30 28 26 24

Poradie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Body 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

Poradie 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Body 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

Za každé ďalšie umiestnenie 1 bod


Vyhodnotenie seriálu :

Do výsledkov seriálu sa započítava 5 pretekov.  Ak by sa napríklad z technických príčin úspešne ukončilo menej pretekov ako 5 pretekov, bude  seriál vyhodnotený zo všetkých uskutočnených pretekov. Víťazom seriálu je pretekár s najvyšším počtom bodov . Pri zhodnom počte bodov rozhoduje počet bodov z ďalšieho preteku, ak ani tento nerozhodne, potom z ďalšieho a tak ďalej . Ak sa ani týmto spôsobom nedá rozhodnúť, potom sa takýto pretekári umiestnia v celkovom vyhodnotení spolu na tom istom mieste.

Ceny za celkové umiestnenie budú udelené v kategórii:

1:10 modified za 1,2,3,4, a 5 miesto

1:10 stock za 1,2,3,4, a 5 miesto

1:10 2WD pancar za 1,2,3,4, a 5 miesto

1:12 2WD za 1,2,3,4, a 5 miesto

1:10 formula za 1, 2, 3, 4 a 5. miesto

V prípade že sa v ktorej koľvek kategórii zúčastní v priemere menej ako 6 pretekárov na pretek, poháre a ceny za celkové umiestnenie budú udelené iba do 3. miesta.

V kategórii Stock bude ocenený aj najlepší junior.

Sankcie a protesty:

kolesá prešli štartovaciu čiaru alebo svoj vyznačený štartovací box + 10 sekúnd

predné kolesá prešli štartovaciu čiaru alebo svoj štartovací box o viac ako 1 meter – 1 kolo

štart s iným ako predpísaným modelom pre danú kategóriu – diskvalifikácia z preteku

predčasné zostúpenie z tribúny – strata doposiaľ najlepšieho kvalifikačného času alebo najlepšieho bodového skóre

použitie iných dielov ako je predpísané pre danú kategóriu alebo iné nepovolené úpravy – strata kvalifikačného času alebo bodového skóre danej jazdy

použitie spiatočky v jazde – diskvalifikácia z danej jazdy

porušenie pravidiel – nebezpečnou jazdou , nevhodným správaním na tribúne, skrátením trate neuvoľnením trate pre pretekára, ktorý je o celé kolo vpredu – ústne varovanie, pri opakovaní priestupku – STOP AND GO (zastavenie v boxe na min.10 sekúnd)

hrubé porušenie zásad „fair play“ (atakovať auto súpera s úmyslom poškodiť ho), opakované porušovanie pravidiel – diskvalifikácia z preteku

hrubé porušenie slušného správania, resp. neuposlúchnutie napomenutia  riaditeľom preteku – diskvalifikácia z preteku

nenastúpenie na miesto nasadzovania, chybné nasadzovanie, respektíve poskytnutie nekvalifikovaného náhradníka – strata doposiaľ najlepšieho kvalifikačného času alebo najlepšieho bodového skóre.

Protest sa môže podať len písomne riaditeľovi preteku s vkladom 10 €. V prípade neuznania protestu vklad prepadne v prospech usporiadateľa. Proti trestu STOP AND GO nie je možné podať protest.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.

RC Team Nitra, AutoRCTrnava, BB, NMnV  28.4.2016