Usmernenie predsedu združenia LERMAS

Modelári, priatelia.

Toho čoho sme svedkami určite nikoho z nás neteší. Obmedzenia a zákazy sú na dennom poriadku. V posledných dňoch Predsedníctvo v úzkej súčinnosti s našimi delegátmi komunikovalo s vedením CIAM problematiku ohľadne opatrení pri organizovaní súťaží v tomto roku. Podstatné informácie budú zverejnené na stránkach LERMAS samostatne. Ale už dnes je jasné, že Prezidíum CIAM pripravuje významne obmedzenia a úpravy.

V podmienkach Slovenskej republiky vošlo do platnosti Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu z 27.03.2020.

Podľa neho je zakázané organizovať akékoľvek súťaže v zmysle zákona o športe(440/2016). Usmernenie sa v plnom rozsahu dotýka aj našich aktivít organizovaných v pôsobností SR našou organizáciou – LERMAS.

Nakoľko si pojem súťaž niektorí modelári upravujú prívlastkami a tak tvrdia, že korešpondenčná súťaž nie je výslovne v usmernení zakázaná, tak začali organizovať také súťaže aj v oblasti „ historických modelov“ teda SAM.

Je zbytočné sa prieť, či taký pojem je , alebo nie je obsahom usmernenia, no všetci vieme, že na to aby mohli modelári súťažiť musia reálne lietať. Tvrdenia, že tak budú robiť samostatne a nebudú sa pri tom stretávať môžu a nemusia byť pravdivé a reálne uskutočniteľné.

Nemusel by som reagovať, lebo SAM už nie je členom LERMAS. No všetci vieme, že aj medzi členmi LERMAS sú modelári lietajúci „ historické modely“.

Usmernenie je cielené nie iba na obmedzovanie stretnutí súťažiacich, ale obecne na obmedzovanie pohybu ľudí prepravujúcimi sa na športoviska – letiska . Každý pohyb je zdrojom možného zranenia, či nehody, ktoré viaže časť zdravotníckej starostlivosti, tak potrebnej pre riešenie Corona víru.

Preto Vás upozorňujem, že pri každom takom pokuse o lietanie v rámci akejkoľvek súťaže nie je splnená žiadna podmienka poistenia . Teda okrem toho, že poistené sú iba súťaže uvedené v kalendári LERMAS, vydaním usmernenia MŠ sa upravujú základné podmienky poistenia akého- koľ vek súťažného lietania.

Momentálne sa aj Slovenskí modelári považujú za bezpečných prevádzkovateľov a zástancov regulovaného lietania. tak ako to uvádzajú Nariadenia Európskeho Parlamentu:

Nariadenia EÚ 2018/1139 zo 4. júla 2018 konštatuje:

– Modely lietadiel sa na účely tohto nariadenia považujú za bezpilotné lietadlá a používajú sa predovšetkým na rekreačné aktivity. V delegovaných a vykonávacích aktoch týkajúcich sa bezpilotných lietadiel, prijatých na základe tohto nariadenia by sa malo zohľadniť to, že takéto modely lietadiel mali doteraz dobré výsledky v oblasti bezpečnosti, a to najmä tie, ktoré prevádzkujú členovia združení alebo klubov prevádzkovateľov modelov lietadiel, ktorí pre tieto činnosti vyvinuli osobitné kódexy správania. Komisia by okrem toho pri prijímaní uvedených delegovaných a vykonávacích aktov mala zohľadňovať potrebu hladkého prechodu z rozdielnych vnútroštátnych systémov na nový regulačný rámec Únie, aby sa mohli modely lietadiel naďalej prevádzkovať tak ako dnes, ako aj zohľadňovať existujúce najlepšie postupy v členských štátoch.

 

V Nariadení 945/2019 je to uvedené tiež:

Vzhľadom na dobrú úroveň bezpečnosti modelov lietadiel, ktoré už boli sprístupnené na trhu, je vhodné vytvoriť pre prevádzkovateľov modelov lietadiel triedu C4 UAS, na ktorú by sa nemali vzťahovať neprimerané technické požiadavky.

Nepokazme si dobrú reputáciu a východiskovú pozíciu pre pokračujúce rokovania s našimi štátnymi orgánmi. Nikto nebude ochotný rozlišovať, či priestupok spáchal člen LERMAS, ale všetci sa zhodnú na tom, že to bol M O D E L Á R.

Predseda LERMAS

Ľ.Krupár